תקנון אתר

EDLUXURY OFFICES
תנאי שימוש

מבוא

 • אנו מודים לך כי בחרת לגלוש באתר co.il (להלן: "האתר"), אשר משמש כאתר להשכרת/רכישת משרדים.
 • אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
 • אנא קראו בתשומת לב תקנון זה, מפעם לפעם, בטרם עשיית שימוש באתר. שכן עשויים לחול בו שינויים. 
 • בכל שאלה ניתן לפנות בדוא"ל [email protected] או, בטלפון מספר: 052-8870728.
 • המבוא לתנאי השימוש באתר מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 • הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש כלשהו מהוראותיהם או תוקפם.
 • תנאי השימוש באתר מתייחס לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • תנאי השימוש באתר חלים על שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: מחשב, טלפון סלולרי וכדו'.
 • רשאי לעשות שימוש באתר זה, רק מי שהינו כשיר לכך משפטית, ובכלל זה מי שמלאו לו 18 שנה.
 • כתנאי לשימוש באתר זה, הגולש ו/או המשתמש מצהיר שלא לעשות שימוש באתר זה אלא למטרה שלשמה מיועד האתר ובכלל זה למטרה חוקית בלבד.
 • תנאי השימוש באתר יחולו על כל שימוש וכל פעולה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס לכל דין בין משתמש/גולש האתר, לבין בעל האתר, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.
 • כל המבצע פעולה באמצעות אתר זה מצהיר, כי הוא קרא את תנאי השימוש באתר והוא מסכים לתנאיו ולהוראותיו ולכך שתהליך השכרת/רכישת משרד ב – co.ilיהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה לבעלי האתר ו/או מי מטעמו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו, בקשר עם תנאי השימוש באתר.
 • מנהל/בעל האתר רשאי להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש/משתמש האתר, אם יפר את תנאי התקנון.
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש/גולש האתר.
 • הגולש/משתמש האתר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש באתר לאדם אחר כלשהו.

 

תקנון

הגדרות

האתר – edluxuryoffices.co.il

בעל האתר –  עליזה דמתי

משרדי האתרבכתובת: רחוב האומן 10 חדרה

המשתמש – כל אדם שגלש באתר ו/או הזין את פרטיו באתר ו/או ביצע הזמנה/השכרה באמצעות האתר.

גולש – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין אם מדובר בלקוח ובין אם מדובר בספק, חברה ו/או כל הגדרה אחרת, המבצעים גלישה באתר כמוגדר לעיל.

מידע אישי/פרטים אישיים– משמעו כל מידע מזהה של הגולש, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (Domain name) וכל מידע מזהה אחר אשר נמצא באתר ובכל האינטרנט.

סודיות ופרטיות"- כללי סודיות ופרטיות המפורטים להלן.

Cookies (עוגיות) – קבצים הנוצרים עפ"י פקודה הניתנת ממחשבי האתר לדפדפן בו הגולש ו/או משתמש האתר נעזר לצורך כניסתו לאתר במטרה לאפשר תפעול תקין של האתר והתאמתו לגולש ו/או משתמש האתר ע"י איסוף נתונים סטטיסטים (כהגדרתם להלן) כגון:

 • הדפים בהם ביקר המשתמש/גולש האתר.
 • משך הזמן בו שהה המשתמש/גולש האתר, באתר.
 • מידע שביקש המשתמש/גולש האתר לצורך השכרת משרד.
 1. הגבלות שימוש באתר.
  • כל משתמש/גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה.
  • בעל האתר רשאי למנוע השתתפותו של כל משתמש/גולש בכל אמצעי העומד לרשותו, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו.
  • אין לבצע כל שימוש מסחרי שאינו אישי באתר ובכלל זה נאסר על המשתמש/גולש לפרסם את כתובת האתר בכל אתר אינטרנט או בכל פרסום מסחרי מכל סוג שהוא, למטרת שימוש מסחרי, ללא רשות מפורשת בכתב של הנהלת האתר.
  • כל המצוי באתר הוא רכושו הבלעדי של האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של האתר.
 2. יישום לאתר ולשירותיו
  • השאיפה היא לספק למשתמשי/גולשי האתר את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו, בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג', או, אחרים, הפרעות בזמינות האתר ולכן אין בעל האתר יכול להתחייב כי האתר יהיה זמין למשתמשים/גולשים בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
  • קישורים לאתרים חיצוניים, ככל שיש, או יהיו, אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש/הגולש באתר.
  • חשיבות נכונות פרטי המשתמש/הגולש– ככל שהפרטים שנמסרו על ידי המשתמש/הגולש אינם נכונים, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, למנוע ממשתמש/גולש גישה לאתר או לאסור עליו שימוש באתר ובשירותיו.
 3. היעדר אחריות האתר ו/או מי מטעמו
  • בכפוף למגבלות האחריות בדין החל, המשתמש/גולש מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות וכי הוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד האתר ו/או הפועל מטעמו. המשתמש/גולש , פוטר ומשחרר את האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לרכוש ותוכן כל משתמש/גולש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.
  • בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול האחריות של האתר, לא יעלה על סך התשלומים ששילם המשתמש/גולש לבעל האתר ובכל מקרה, האתר לא יהא אחראי לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • המשתמש/גולש, מצהיר כי אין האתר ובעליו אחראיים לתוכן ו/או לזמינות השירותים באתר או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים וכי הוא פוטר את האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו וכדומה, אף כאשר נודע לאתר על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.
  • משתמש/גולש, מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות תקנון זה, האתר מסיר מעצמו אחריות והמשתמש/גולש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה.
  • בעל האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה למשתמש/גולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
  • באתר זה עשוי להיעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של משתמשים/גולשים וניתוח תנועת המשתמשים/גולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
  • הסתמכות המשתמש/גולש על כל תוכן, מידע, תמונות, פרסומות, מוצרים, סרטונים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ובאתרים אליהם ישנה אפשרות הפנייה, לרבות במידע, תוכן, המוצגים ומפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש/גולש ועל אחריותו הבלעדית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באתר צד ג' וההסתמכות עליו.
  • נפלה טעות קולמוס בתיאור שירות המוצע באתר, לא יחייב הדבר את בעל האתר ו/או מי מטעמו.
 • תלונות בנוגע לתוכן
  • בכל סוגיה הנוגעת לתוכן ושימוש באתר, נא לפנות לבעל האתר בעמוד צור קשר לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכנים או בדוא"ל: [email protected] נא לציין בפנייה- קישור (לינק) למיקום המדויק בו מופיע התוכן האמור וכן לציין פרטים מדויקים ליצירת קשר.
  • על אף שהאתר ישתדל לטפל בבעיה בהקדם האפשרי, הוא אינו מתחייב למועד גמר הטיפול. גם הפניית התלונה, על ידי בעל האתר, למעלה התכנים באתר, שהנו צד שלישי תיחשב כטיפול מלא ומקיף בתלונה.
 • כללי
  • כוחו הנורמטיבי של התקנון: בכל מקום בו קיימת סתירה בין התקנון, לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם בעלי האתר.
  • מובהר ומוסכם כי המחירים הסופיים, המוצגים באתר, כוללים מע"מ כדין, ככל שעל המוצר חל מע"מ.
  • התמונות באתר, הינם להמחשה בלבד.
  • בעל האתר רשאי לעדכן את מחירי השכירות באתר, מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת.
  • מובהר כי השלמת תהליך ההשכרה, הינו ביצוע התשלום בפועל, באמצעות כרטיס האשראי.
  • בעל האתר רשאי להציע למשתמש/גולש, בכל אמצעי תקשורת ובכל מדיה מבצעים, הנחות, או כל הצעה, או, הודעה אחרת. המשתמש/גולש רשאי להודיע בכל עת שאינו מעוניין לקבל כל מידע, או חלקי מידע. במקרה שהמשתמש/גולש יודיע שאינו מעוניין בקבלת מידע כלשהו, יופסק משלוח המידע האמור.
  • המשתמש/גולש יוכל להסיר את עצמו מכל דיוור המתקבל מהאתר באמצעות הלינק שנשלח אליו, או, באמצעות משלוח הודעה בדוא"ל לכתובת: [email protected]
  • בעל האתר רשאי להסיר מהאתר חשבונות של משתמשים/גולשים, בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדית וללא מתן התראה ו/או הסבר כלשהו למשתמש/גולש שאת חשבונו הוחלט להסיר.
 1. השירותים המוצעים באתר ואופן ביצוע ההשכרה

 

 • השכרת משרדים על בסיס שעתי/חודשי /שנתי.
 • בעל האתר רשאי להציע למשתמש/גולש, מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת, בתנאים שנקבעו על ידי בעל האתר ולפי שיקול דעתו הבלעדי. בעל האתר יהא רשאי להפסיק כל מבצע ו/או הנחה ו/או הטבה, כאמור, באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת.
 • השלמת הליך ההשכרה, מותנה באישור ואימות העסקה, באמצעות הטלפון ו/או באמצעות הודעה אשר תשלח לדוא"ל של השוכר, לאחר ביצוע העסקה. למען הסר ספק, אין בחיוב השוכר בכדי לאשר את העסקה.
 1. ביטול עסקה ע"י השוכר
  • ביטול עסקה יהיה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: "החוק ו/או התקנות").
  • החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע בהתאם לחוק ולאמצעי התשלום דרכו בוצעה העסקה על פי כל דין ולפי מועדי החזרת  כספים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע על פי הסכום ששולם בפועל.
  • לא יינתן החזר כספי בגין מתנות, הטבות וכדו', אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית.
  • ביטול העסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעה, בכתב, בדוא"ל לכתובת הבאה: [email protected]
 2. ביטול עסקה ע"י בעל האתר

בעל האתר יהא רשאי לבטל עסקה/השכרה, כולה, או, מקצתה במקרים הבאים:

 • אם נפלה טעות בהצגת מחיר המשרד.
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעייה טכנית אחרת, אשר שיבשה את מחיר המשרד המוצע.
 • במקרה של מניעה ו/או מחמת כוח עליון כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת, או, בלתי מכוונת, באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי האשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה, או, מחדל של בעל האתר.
 • במידה וכל המשרדים המוצעים, הושכרו.
 • כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר, שהתמורה בגין ההשכרה, לא תתקבל.
 1. הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
  • בעל האתר נוקט באמצעי אבטחה לשם הגנת פרטי המשתמש/הגולש ע"י אבטחת השרת בו מאוחסן אתר האינטרנט.
  • פרטי משתמש/גולש ישמרו באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").
  • בעל האתר ימנע מהעברת פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים.
  • בעל האתר מתחייב לעשות ,את המאמצים, כמיטב יכולתו ובאמצעים העומדים לרשותו, לשמור על סודיות פרטי המשתמשים /גולשים באתר. עם זאת, מדובר בסביבה מקוונת ומשכך אין באפשרות בעל האתר להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות לזדוניות לאתר או חשיפת המידע.
  • עוד יובהר, כי אין באפשרות בעל האתר למנוע פריצות לאתר ע"י גורמים זרים ומכאן שקיימת אפשרות לחשיפת המידע המוזן על יד משתמש לגורמים שלישיים.
  • בנסיבות האמורות לעיל, המשתמש/הגולש מצהיר כי מובן לו שלבעל האתר אין אפשרות להגן באופן מוחלט מחשיפת משתמש האתר בפני גורמים זרים.
  • המשתמש/הגולש באתר מוותר בזאת על כל טענה כנגד בעל האתר בגין פגיעה בפרטיות שמקורה בפעולה בלתי חוקית של צד שלישי כלשהוא.
  • כאמור, בעל האתר יעשה ככל האפשר כדי להימנע ממסירת פרטיו האישיים של משתמש/גולש לצדדים שלישיים שאינם קשורים ו/או נוגעים למטרה שלשמה נמסרו הפרטים בעת הכניסה לאתר, אלא אם כן יהיה בעל האתר מחויב לעשות כן עפ"י הדין ואם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות המשתמש/הגולש לאחר ו/או אם התקבל צו שיפוטי המורה לעשות כן.
  • הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה pciהנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.
 2. זכויות קנייניות
 3. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותיו הינם של האתר בלבד, או של צדדים שלישיים.
 4. השם co.il; וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכוש בעל האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
 5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, התמונות, הטקסטים וכל חומר הכלול בו. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של האתר. למרות זאת, האתר לא יהא אחראי כלפי גולש/משתמש בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לו באתר.
 6. האתר יכול לספק למשתמשים/גולשים שונים המופיעים כספקים באתר, אפשרות גישה ישירה לאתר באופן שיוזנו נתונים באופן עצמאי על ידי אותם ספקים. הגם שלאתר אין ולא תהיה אחריות לגבי אותם תכנים, אין בכך כדי לפגוע בזכויות הקניין של האתר בנוגע לכל מידע המופיע בו וזכויות השימוש באותו מידע.
 7. ספקים ו/או לקוחות ו/או כל גורם עסקי אחר, המוגדר ביחסיו עם האתר ובין אם לאו, מכל סוג ומין שהוא, בין באם הזינו מידע באופן עצמאי לאתר ובין אם באמצעות האתר, לא יוכלו לטעון לזכויות קניין ביחס לחומרים שיועלו לאתר והם מקנים זכויות אלו לאתר או מי מטעמו במלואן, כך שהאתר יוכל לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון וזאת אלא אם כן הגדירו זאת הצדדים אחרת בכתב.
 8. האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים/הגולשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. האתר יהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ויוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין אם לאו. לאתר תהיה כל זכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר באופן מלא ובלעדי. למשתמש/גולש, לא תהא כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו לאתר הוא מאשר את השימוש במידע זה.
 9. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה, ככל שיהיו, לרבות זכויות יוצרים, סימניו המסחריים, בין שרשומים ובין שלא, וכן כל פעולה אחרת, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של בעלי האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאת בעלי האתר.
 10. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי בכל אמצעי שהוא כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמה מהאתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
 11. כל המפר תקנון זה ישפה את האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.
 12. יובהר, כי התמונות המופיעות באתר, הינן להמחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המשרד, על תכולתו, לבין התמונות המוצגות באתר.
 13. עוד יובהר, כי התמונות הקיימות באתר צולמו על ידי חברת מטאר וחברת פרסונל דיגיטאל
 14. הדין החל וסמכות שיפוט

על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים  במחוז ת"א בלבד.